ชุมชนผาหมี

ดอยผาหมีนั้นแต่เดิมชาวบ้านมีอาชีพปลูกฝิ่นและเคยเป็นพื้นที่สีแดงในการค้ายาเสพติดของชาวเขา เป็นฐานที่มั่นทางการรบของผู้ค้ายาเสพติดกับกองกำลังทหาร เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ในเขตชายแดนไทยพม่า ทำให้แต่ก่อนมีการสู้รบกันในบริเวณนี้บ่อยครั้ง แต่หลังจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงอนาคตและความเป็นอยู่ของหมู่บ้านนี้ไปตลอดกาล พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ชาวบ้านทั้งหลายหันมาปลูก ไร่ชา ไร่กาแฟแทน และ ให้พระราชดำรัสปลูกฝังให้ชาวบ้านมีใจอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่สืบต่อไป