ชุมชนบ้านหนองส่าน บ้านหนองส่าน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า “ญ้อ” ที่อพยพมาจากฝั่งเวียงจันทร์ โบราณเล่าว่า แต่เดิมเป็นเส้นทางที่มีการค้าขายควายจะต้องผ่านเทือกเขาภูพาน พ่อค้าส่วนใหญ่ที่เดินทางมาก็จะมาพักบริเวณที่มีหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ้งบริเวณนั้นจะมีต้นส่านอยู่เยอะมาก ทำให้พ่อค้าที่พักเพื่อทำการค้าขายควายเรียกบริเวณจุดนี้ว่า “หนองส่าน” ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ ทำนา หลังจากว่างจากการทำนาก็จะมาทอผ้าฝ้ายเพื่อใช้ในการนุ้งห่ม และการทำผ้าย้อมครามธรรมชาติ การนำผ้าที่ทอมาย้อมครามนั้นเมื่อส่วมใส่จะทำให้รู้สึกไม่ร้อนตัวครามมีส่วนช่วยในการปกกันแสงแดดได้ดีชาวบ้านจึงนิยมใส่ผ้าย้อมครามในการทำนา ทั้งนี้บ้านหนองส่านยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ คือ งานบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นพิธีกรรมของชาวอีสาน โดยกิจกรรมถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านประเพณีอันงดงามที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน โดยชาวบ้านเชื่อว่าการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นการรับขวัญผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆในอดีต ดังนั้นประเพณีเป็นการปลอบขวัญให้ชาวบ้านมีจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้น

ชุมชน ชุมชนบ้านหนองส่าน จังหวัด สกลนคร

   19 ส.ค. 2563
   19.00 น.
   RX Wellnest กรุงเทพฯ
12/30

จอง